logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PER A USUARIS

Reglament europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per SECE. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes dels usuaris a través de la present pàgina web i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment. És per això que SECE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en què s’accedeixi al web.

Data de la última actualització: 2018.05.01

1.- Identificació del titular responsable del tractament

Societat Espanyola de Construccions Elèctriques S.A. (en endavant SECE)
Av. Diagonal 472-476, Esc. B, Entresòl 2n i 3r
EDIFICI WINDSOR
08006 BARCELONA
Mail: LOPD@SECE.COM

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

En SECE tractem les dades personals dels usuaris de la nostra pàgina web per a les següents finalitats:

SOL·LICITUDS DE CONTACTE:

• La base legal per al tractament és l’autorització de l’usuari basada en una petició prèvia d’informació que es considera atorgada amb l’acceptació de la present política.
• El termini de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud.

Si SECE decideix tractar les dades facilitades per remetre a l’usuari comunicacions comercials, en demanarà prèviament el consentiment a través d’una casella d’acceptació facilitada a aquest efecte. L’Usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, comunicant el seu desig de no rebre més comunicacions comercials seguint les instruccions que s’indiquen al peu de cadascuna de les comunicacions comercials remeses per SECE.

• La base legal per al tractament és el consentiment que es considerarà atorgat en el moment d’acceptar la casella habilitada a l’efecte.
• El termini de conservació: les dades es conservaran de manera indefinida, mentre l’usuari no manifesti la seva voluntat de no continuar rebent informació, referent a això en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de l’11 de juliol , informem al sol·licitant que la seva autorització ens permet enviar-li les comunicacions sol·licitades a través de mitjans telemàtics i que aquesta podrà ser revocada en qualsevol moment.

3.- Destinataris de les dades personals

SECE no comunicarà les seves dades a tercers excepte per obligació legal, en el marc d’una investigació policial o a petició de jutges i tribunals per ordre judicial.

4.- Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades s’estan tractant.

A continuació, us expliquem llurs drets:

• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins per als quals van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. SECE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Portabilitat: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a l’asseguradora, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’ efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hi hagi vist satisfet l’exercici dels seus drets aquí indicats. Per exercir els esmentats drets pot posar-se en contacte a través del correu LOPD@SECE.COM., des d’on se li facilitaran els impresos i les indicacions necessàries per a tramitar la seva sol·licitud.

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació,la naturalesa, l’abast, el context i els objectius del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, SECE aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.